© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

  • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
  • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
  • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
  • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
  • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
  • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg