© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Услуги

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност. Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи. Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки.декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител. Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета. Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите. Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

Прочети повече
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори. Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки. Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски. Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета. Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ. Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.

Прочети повече
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети. Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети. Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО. Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

Прочети повече
Услуги по регистрации

Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията. Регистрация по ЗДДС. Инспекция по труда. Агенция по финансово разузнаване. Комисия за защита на личните данни. Национален осигурителен институт. Данъчен Адрес . Други

Прочети повече
СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

Консултация за данъчно планиране на дейността. Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка. Консултации отностно легално оптимизиране на данъците. Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси. Консултации по валутното законодателство. Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК. Консултиране и съдействие при регистриране на компания. Консултации във връзка с формата на наемане на персонала. Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

Прочети повече
ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Следене на нормативни срокове за данъци и декларации. Подготовка на платежни нареждания за данъци. Подготовка на данъчни справки и уведомления. Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация. Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни. Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

Прочети повече
СЧЕТОВОДНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Събиране на документи от офиса на клиента. On-line банкиране. Подаване на документи към различни институции. Издаване на актуални състояния. Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения. Деклариране на получени заеми пред БНБ. Преводи, регистрации и пререгистрации и други. Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента. Изготвяне на договори и други документи

Прочети повече

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg