© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Search Results

Плащания в брой

В параграф 7 от Закона за ограничаване на плащанията в брой се прави следното изменение и допълнение в сила от 01.09.2023г.: Ограничение на плащанията в брой на трудови възнаграждения, изплатени от работодатели със 100 или повече наети лица с изключение на работници, с които е сключен трудов договор за краткотрайна сезонна работа по реда на […]

ДДС при несъбираемо вземане

Съгласно чл.26 от ЗДДС (в сила от 01.01.2023 г.) при пълно или частично неплащане на облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната, което вземане е несъбираемо от доставчика, регистриран по ДДС, се намалява данъчната основа и данъка, когато са налице следните условия: Издадена е фактура за доставката, съгласно изискванията на чл. 86 […]

Декларация чл.55, ал.1 Изменения и допълнения за закона за държавния бюджет

В ЗДДС чл.123 е създадена нова ал.10 в сила от 01.07.2023г., която гласи, че в края на всяко календарно тримесечие общата сума в касите, размерът на вземанията ( включително от предоставени заеми ) от собсвеници и физически лица, работници, служители, лица наети на договор за управление и контрол и подотчетните лица, надхвърлящи 50 хиляди лева […]

Ваучери за храна изменение и допълнение в закона за държавния бюджет 2023г

В параграф 1 ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет е оказано, че ваучерите за храна по чл.209 ал.1 от ЗКПО могат да се използват и за плащания на ползвани битови нужди: електрически и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейност осъществявани от култунрни организация, на показване на филми и […]

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТКРАДНАТИ СТОКИ ИЛИ ДМА

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТКРАДНАТИ СТОКИ ИЛИ ДМА      При кражба на стоки от търговски обекти, складове и  други е задължително Полицията да направи оглед на събитието и кражбата на стоките да се впише в протокола съставен по случая. Въпреки протокола на органите на реда, въпросната щета няма да се класифицира като резултат от ”НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА”. Търговското […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg