© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Search Results

ДДС при несъбираемо вземане

Съгласно чл.26 от ЗДДС (в сила от 01.01.2023 г.) при пълно или частично неплащане на облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната, което вземане е несъбираемо от доставчика, регистриран по ДДС, се намалява данъчната основа и данъка, когато са налице следните условия: Издадена е фактура за доставката, съгласно изискванията на чл. 86 […]

Декларация чл.55, ал.1 Изменения и допълнения за закона за държавния бюджет

В ЗДДС чл.123 е създадена нова ал.10 в сила от 01.07.2023г., която гласи, че в края на всяко календарно тримесечие общата сума в касите, размерът на вземанията ( включително от предоставени заеми ) от собсвеници и физически лица, работници, служители, лица наети на договор за управление и контрол и подотчетните лица, надхвърлящи 50 хиляди лева […]

Ваучери за храна изменение и допълнение в закона за държавния бюджет 2023г

В параграф 1 ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет е оказано, че ваучерите за храна по чл.209 ал.1 от ЗКПО могат да се използват и за плащания на ползвани битови нужди: електрически и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейност осъществявани от култунрни организация, на показване на филми и […]

Валути на бъдещето – криптовалути

Инвеститорите изпитват вълнение, икономистите наблюдават ситуацията, бизнесът вече въвежда системи и технологии на база блокчейн. Броят на биткойните в обръщение, или с други думи тези които са изкопани възлиза на 16505075бр. По данни на coin marketCap. Финансовият свят е разделен – едни подкрепят блокчей инфраструктурата, като тези които търгуват с виртуални активи и инвестират в […]

Прекратяване на трудов договор на основание чл.331 от КТ

чл.331 ал.1 от КТ Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работника или служителя не се произнесе писмено по предложението в 7 дневен срок, се смята за отхвърлено. чл.331 ал.2 от КТ Ако работника или служителя приеме предложението по ал.1, работодателят му дължи обезщетение […]

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Минималният месечен осигурителен доход за самоусигуряващите се лица е 510 лв. Минималният месечен осигурителен доход за земеделски производител е 350лв, Минималният осигурителен доход е 2600лв Минималната работна заплата е 510лв. За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 255лв. Работодателят заплаща здравна осигурителна вноска, за временна нетрудоспособност, бременност и раждане върху […]

Изменения на наредба №18

Създават се нови членове 15, 16 и 17 Продажбата на лекарства в аптеките, които НЗОК заплаща се приключват с вид плащане „резерв 1 – НЗОК” При частично от плащане от НЗОК продажбата се приключва чрез смесено плащане. Лице, което използва софтуер за управление на продажбите в търговските обекти е длъжно да използва само софтуер за […]

Предприемачество

Предприемачеството е процес  на стартиране на ново предприятие или обновяване на вече създадено. Отнасяме го към икономическите дейности , но те са сложен социален, икономически и психологически феномен. Предприемачът е работодател, който регистрира индивидуално или в съдружие собствена фирма. Поради разбираеми икономически причини свързваме предприемаческите функции най-вече със сектора на малките и средни фирми познати […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg