© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Новини

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на награди и печалби от участие в различни видове игри

В практиката има разнообразни доходи, като един от видовете доходи е наградите, които се  предоставят на различно основание. Те могат да бъдат държавни и национални по инициатива на различни органи и организации, наградите могат да бъдат както във връзка с постижения в дадена област, а така също и на абсолютно случаен принцип. За тази цел […]

Плащания в брой

В параграф 7 от Закона за ограничаване на плащанията в брой се прави следното изменение и допълнение в сила от 01.09.2023г.: Ограничение на плащанията в брой на трудови възнаграждения, изплатени от работодатели със 100 или повече наети лица с изключение на работници, с които е сключен трудов договор за краткотрайна сезонна работа по реда на […]

ДДС при несъбираемо вземане

Съгласно чл.26 от ЗДДС (в сила от 01.01.2023 г.) при пълно или частично неплащане на облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната, което вземане е несъбираемо от доставчика, регистриран по ДДС, се намалява данъчната основа и данъка, когато са налице следните условия: Издадена е фактура за доставката, съгласно изискванията на чл. 86 […]

Декларация чл.55, ал.1 Изменения и допълнения за закона за държавния бюджет

В ЗДДС чл.123 е създадена нова ал.10 в сила от 01.07.2023г., която гласи, че в края на всяко календарно тримесечие общата сума в касите, размерът на вземанията ( включително от предоставени заеми ) от собсвеници и физически лица, работници, служители, лица наети на договор за управление и контрол и подотчетните лица, надхвърлящи 50 хиляди лева […]

Ваучери за храна изменение и допълнение в закона за държавния бюджет 2023г

В параграф 1 ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет е оказано, че ваучерите за храна по чл.209 ал.1 от ЗКПО могат да се използват и за плащания на ползвани битови нужди: електрически и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейност осъществявани от култунрни организация, на показване на филми и […]

Срокове за подаване на годишни данъчни декларации и плащане на дължимия данък

Във връзка с годишното приключване на финансовата 2022г., сроковете за подаване на годишните декларации и плащане на дължимите данъци са следните: Срокът за подаване на годишната декларация за 2022г. от физически лица е 02.05.2023г. Отнася се за тези лица, които имат доходи както следва: Трудови правоотношения; Граждански договори; Хонорари; Наеми и други доходи, облагаеми с […]

Данъчна амортизация

    Съгласно чл.55 от ЗКПО са определени категориите на амортизируемите активи. Категория I – масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия и съобщителни линии. Категория II – машини, производствено оборудване, апаратура. Категория III – транспортни средства, без автомобили, покрития на пътища и самолетни писти. Категория IV – компютри, периферни […]

Авансов данък по ЗКПО – 2023г.

На основание чл.84 от ЗКПО данъчно задължено лице, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година превишават 300 000 лв., са задължени да правят авансови вноски. Авансовите вноски са месечни и тримесечни. Не внасят авансови вноски: Данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби преди предходната година не превишават 300 000 лв.; Новоучредени данъчно задължени […]

Увеличение на необлагаемите социални разходи

Не се облагат с данък социалните разходи за 2022г. по чл. 204, ал. 1, т. 2 „б“ от ЗКПО в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице при условията по чл. 209, ал. 1, т. 1-3. При условие: Договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца […]

Прехвърляне на гориво от една бензиностанция в друга, собсвеност на една и съща фирма

Съгласно чл.118, ал. 10 по ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което се явява доставчик, респективно – получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в НАП данни за доставката и движението на доставките, респективно за получените количества течни горива, както и за промяната в тях. При търговците на горива е задължително въвеждането наЕСФП […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg