Written by bsradmin on 19.01.2024 in Новини

В практиката има разнообразни доходи, като един от видовете доходи е наградите, които се  предоставят на различно основание. Те могат да бъдат държавни и национални по инициатива на различни органи и организации, наградите могат да бъдат както във връзка с постижения в дадена област, а така също и на абсолютно случаен принцип.

За тази цел трябва да се знае правоотношението между лицето, което изплаща наградата и получателя както и правилата, по които действа съответната игра или конкурс, състезание и др.

За придобиване на доходите се счита датата на плащане , ако е паричен или получаване на престация (придобиване) за непаричен доход.

Придобиването на предметни награди или печалби се счита за непаричен доход, които трябва да бъдат остойностени по пазарна цена.

Пазарната цена е сумата без ДДС , която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока, или услуга по сделка между лица с които не са свързани.

  • Необлагаем доход- необлагаемите доходи са посочени в чл. 13 ал. 1 и чл. 24 ал. 2 от ЗДДФЛ.

 

  1. Печалби от участие в хазартни игри или игра различна от хазарта, при които печалбата се определя на случаен принцип, като игри са: Националната лотария, Български спортен тотализатор, Еврофутбол и др. Когато спечелването на нагрдата по никакъв начин не е обвързана с личностните качества на участника в играта, а е на случаен принцип тя не е облагаема.

 

  1. Към необлагаеми се причисляват и предоставените държавни и национални награди в областа на културата и спорта. Наградите на лауреати, на конкурси и програми финансирани от Национален фонд „Култура“ както и паричните награди за особени заслуги към държавата и нацията. Важно е да се отбележи, че ако такива награди се предоставят не от бюджета, а например от различни неправителствени организации, те вече няма да имат характера на държавни или национални награди, не се финансират от държавния бюджет и съответно стават облагаеми по ЗДДФЛ.

 

 

  • Облагаеми доходи:

 

  1. Доходи по трудови правоотношения – наградите получени във връзка с осъществяващото се правоотношение по смисъла на 1 т. 26 от ДР на ЗДДФЛ се третират като доходи от трудово правоотношение и се облагат като такива.
  2. Доходи от друга стопанска дейност- в случай, че физическото лице получи награда (например за добре свършена работа) от възложител, която е свързана с извършваната от него дейност по извънтрудови правоотношения, облагат се по чл. 29 ал. 1 т. 3 от ЗДДФЛ. Тази награда като доход от друга стопанска дейност по чл. 29, придобития доход ще се с 25% разходи за дейността.

 

  1. Доходи от други източници. Награди, които са получени от игри, състезания и конкурси, и не са предоствени от работодател или възложител, с изключение на чл. 13 от ЗДДФЛ (хазартни и на случаен принцип) се облагат по реда на чл. 35 т. 2 с данък върху общата годишна данъчна основа , като облагаемия доход е брутната сума. Тези доходи не подлежат на авансово облагане, а се облагат само на годищна база. Тук попадат награда, спечелена на конкурс от някаква организация или фирма.

Пример:

Организиран конкурс от Асоциация на архитектите за най- добър архитектурен проект на сграда, като наградата за най- добър проект е 2000лв. – наградата е облагаема с брутната сума 2000лв. и се облага на годишна база.

Пример:

ФЛ, спечелило автомобил от участие в хазартна игра, чиито доход не подлежи на облагане с данък на основание чл. 13 ал. 1 т. 20 от ЗДДФЛ, но той ФЛ предпочита вместо автомобил да получи левовата му равностойност . В случая това се осъществява, като автомобилът първо се регистрира на ФЛ което е придобило, а след това фирмата която го е предоствила, го изкупува обратно.  В този случай последвалото обратно изкупуване от фирмата представлява нова самостоятелна сделка, което се случва след като ФЛ вече е станало собственик на автомобила (макар само документално). Следва да се има предвид  чл. 13 ал. 1 т. 2 , б „а“ от ЗДДФЛ която гласи, че доходите от продажба или замяна на МПС са освободени от облагане, само ако периода от датата на придобиване и датата на продажба е по- голяма от една година. И тъй като продажбата е по- малко от една година ФЛ ще бъде обложено по реда на чл. 23 ал. 2 от ЗДДФЛ.

  • Документиране на доходите при изплащане на награди подлежащи на облагане по чл. 35 от ЗДДФЛ, платеца на дохода е задължен да издаде служебна бележка (образец ном. 4) на основание ч. 45 ал. 7 и се издава задължително до 15 април на следващата година .

Когато наградата е по ГД (извънтрудови правоотношения) удостоверяването на платения доход и удържания данък се осъществява чрез сметка за изплатени доходи образец ном. 3 „а“ и служебна бележка по чл. 45 ал. 4. За неиздаване на предходните документи се налага имуществена санкция 500лв.

  • Деклариране на доходите:

Необлагаемите не подлежат на деклариране по чл. 50

Доходите от извънтрудови правоотношения се посочват в Приложение ном. 3 на декларацията с код 307, а доходите от други източници по чл. 35 в Приложение ном. 6 с код 602.

  • Представяне на информацията по чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ:

Платеца на дохода по чл. 29 и чл. 35 е задължен да представи информация в справката по чл. 73 ал. 1 подлежащ на облагане.

Необлагаемите доходи по чл. 13 ал. 1 т. 20 и т. 21 се посочват в справката само когато годишният им размер превишава 5000лв.

Пример:

 

През годината ЮЛ е изплатило на ФЛ 6 пъти 1000лв. като печалби от игри, които не са хазартни , но се определят на случаен принцип в общ рамер на 6000лв. предприятието- платец не посочва в справката със сответния код.

Наградите които предствляат необлагаем доход под 5000лв. не се посочват в справката по чл. 73 ал. 1

 

 

 

 

 

 

Leave Comment