Written by bsradmin on 16.08.2023 in Новини

В параграф 7 от Закона за ограничаване на плащанията в брой се прави следното изменение и допълнение в сила от 01.09.2023г.:

  • Ограничение на плащанията в брой на трудови възнаграждения, изплатени от работодатели със 100 или повече наети лица с изключение на работници, с които е сключен трудов договор за краткотрайна сезонна работа по реда на чл.114а от КТ;
  • По т.4 от същия закон на стойността равна на или надвишаваща 1000лв. за дивиденти по ЗКПО;

Остава си забраната на плащания в брой на стойност, равна на или надвишаваща 10 000лв., както и на стойността под 10 000лв., когато са част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, надвишаващо или равно на 10 000лв.

Същото важи и за плащания в чужди валути когато левовата равностойност по курса на БНБ е равна на или надвишава 10 000лв.

При нарушение на горепосочените ограничения наказанието е глоба в размер на 25% от общия размер на направените плащания за физически лица и 50% за юридически лица.

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на НАП.

Leave Comment