Written by bsradmin on 16.08.2023 in Новини

В ЗДДС чл.123 е създадена нова ал.10 в сила от 01.07.2023г., която гласи, че в края на всяко календарно тримесечие общата сума в касите, размерът на вземанията ( включително от предоставени заеми ) от собсвеници и физически лица, работници, служители, лица наети на договор за управление и контрол и подотчетните лица, надхвърлящи 50 хиляди лева се декларира. Регистрираните лица по този закон декларират поотделно в съответното календарно тримесечие в декларация по чл.55, ал.1 в срок до края на месеца следващ тримесечието, данни от текущата си счетоводна отчетност относно:

  1. Сумата на личните парични средства в касата.
  2. Размерът на вземанията ( включително от предоставени заеми) от собсвениците и физически лица.
  3. Размерът на вземанията ( включително от предоставени заеми) от работници, служители, лица наети по договор за управление и контрол и подотчетни лица.

Първият период, за който се декларират условията и реда по чл.123, ал.10 ( за касовите наличности ) от ЗДДС е третото тримесечие на 2023г. и декларацията по чл.55, ал.1 се подава в срок до 14.11.2023г.

Leave Comment