Written by bsradmin on 16.08.2023 in Новини

Съгласно чл.26 от ЗДДС (в сила от 01.01.2023 г.) при пълно или частично неплащане на облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната, което вземане е несъбираемо от доставчика, регистриран по ДДС, се намалява данъчната основа и данъка, когато са налице следните условия:

 1. Издадена е фактура за доставката, съгласно изискванията на чл. 86 от ЗДДС.
 2. Получателят и доставчика са несвързани лица.
 3. Не е извършено възмездно прехвърляне на вземането.
 4. Доставчикът може да докаже, че е предприел действия за събиране на вземането.
 5. Доставчикът е уведомил писмено получателя, че счита съответното вземане за несъбираемо и разполага с доказателства, че уведомлението е било изпратено до адреса на управление на получателя.

Вземането се счита за несъбираемо, при едно от следните обстоятелства:

 • Изтичане на три години за вземания с три годишен давностен срок;
 • Изтичане на пет години за вземания с пет годишен давностен срок;
 • Влязло в сила съдебно решение, че вземането е недължимо, като само това вземане се счита за несъбираемо;
 • Вземането е погасено по силата на закон след приключване на изпълнително производство по ликвидация или несъстоятелност;
 • Производство по несъстоятелност на длъжника и при утвърден оздравителен план на доставчика не му е платено;
 • Изтичане на 365 дни за вземания до 600 лева, след които дни вземането е станало изискуемо. Длъжникът е заличен след приключило производство при несъстоятелност или ликвидация.

При частично плащане на доставчика се счита, че данъкът е пропорционално включен в размера на извършеното плащане.

Съгласно чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2023 г.) ако получателя по доставката е бил регистрирано лице към момента на доставката и са изпълнени горепосочените условия, намалението на данъчната основа и на начисления данък се извършва от доставчика, чрез издаване на кредитно известие до размера на пълното или частично неплащане по доставката.

Ако получателят съгласно чл. 126б, ал. 2 от ЗДДС е бил нерегистрирано лице към момента на доставката и са изпълнени горепосочените условия намалението на данъчната основа и на начисления данък се извършва от доставчика чрез издаване на протокол по ред, определен с правилника, в тримесечен срок от изтичане на данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство по чл. 126а, ал. 2, т. 1 – 6.

Когато получателят по доставката е заличен след приключило производство по несъстоятелност или ликвидация или е бил регистрирано лице, но не е упражнил правото на приспадане на данъчен кредит, намалението на данъчната основа и на начисления данък се извършва с протокол.

Намалението по ал. 2 на начисления данък се определя като разлика между начисления данък по доставката и ползвания данъчен кредит от доставчика до размера на пълното или частично неплащане по доставката.

Пример:

Фирма А регистрирана по ДДС купува тухли за 1000 лева данъчна основа и 200 лева ДДС и ги продава на фирма Б нерегистрирана по ДДС за 1500 лева данъчна основа и 300 лева ДДС. Сделката е извършена на 01.01.2018 г., но на 01.03.2023 г. Фирма А издава протокол с данъчна основа 500 лева и 100 лева ДДС, който протокол се отразява с минус в дневника за продажби и справка-декларацията по ДДС за съответния период с код 29.

Ако в последствие вземането е погасено, доставчика регистриран по ДДС издава дебитно известие на клиента нерегистриран по ДДС.

При обстоятелствата, упоменати в примера, когато бъде извършено погасяване на задълженията се издава протокол през данъчния период, през който е получено плащането и се отразява с плюс в Дневник продажби и Справка-декларация по ДДС.

При издаване на кредитно известие в тримесечен срок от възникване на петгодишно вземане за облагаема доставка с данъчна основа над 100 хил. лева, доставчика уведомява писмено компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, която издава разрешение за издаване на кредитно известие. Националната агенция за приходите издава разрешение в 60-дневен срок от подаването на заявлението. Непроизнасяне в срок се счита за разрешение за издаване на кредитно известие.

Уведомление към НАП не се подава за суми с данъчна основа под 100 хил. лева. Доставчикът издава кредитно известие в тримесечен срок след като получателя на доставчика е упражнил право на приспадане на ДДС по тази фактура. Доставчикът с квалифициран електронен подпис, чрез електронна услуга, предоставена от НАП, може да получи информация относно начина на отразяване на издаден от него документ в дневника за покупки на получателя. Проверката се извършва чрез въвеждане на данни за номера и датата на издадена/издадени от него фактура/фактури и известие/известия и за идентификационния номер на получателя.

Съгласно чл. 126в от ЗДДС (в сила от 01.01.2023 г.) намалението на данъчната основа и на начисления данък по чл. 126а, ал. 1 не се извършва, когато регистрираното лице – доставчик е знаело или е било длъжно да знае към момента на доставката, че няма да получи дължимата сума по доставката. Приема се, че доставчикът е бил длъжен да знае, когато доставката е привидна, заобикаля закона или е на цена, която значително се отличава от пазарната цена.

Съгласно чл. 124, ал. 1 от ППЗДДС е предвидено, че освен реквизитите по чл. 115, ал. 4 от закона в кредитното известие по чл. 126б, ал. 1 от закона задължително се посочват и:

– дата на настъпването на обстоятелствата за насъбираемост;

– данъчна основа и данък по доставката, за която вземането е несъбираемо;

– дата и размер, ако има такива, на получените плащания или погасявания по доставката.

Пример:

Издадена фактура с данъчна основа 5000 лева и 1000 лева ДДС, от която фактура са погасени 2000 лв. и остават непогасени 4000 лева. Кредитното известие се издава за 4000 лева, като освен дата на фактурата се записва и дата на погасяване на 2000 лева.

За лица с прекратена регистрация, доставчика следва писмено да уведоми Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 126а, ал. 2 от закона. Когато получателят е упражнил право на приспадане на данъчен кредит преди прекратяване на регистрацията, доставчика издава кредитно известия и като доставчик, регистриран по ДДС го включва в дневника по ДДС за месеца, в който е издадено. Ако доставчикът е прекратил регистрацията си по ДДС, подава писмено уведомление в Националната агенция за приходите в 7-дневен срок. За кредитно известие, за което е издадено разрешение, отчетните регистри и справка-декларацията се подават само на хартия и технически носител.

Съгласно чл. 124, ал. 4, т. 2 от ППЗДДС частично неплащане по доставка се определя по следната формула:

  ДПВЧН  
x = (НДД – ПДК) x ___________________ , където:
  НДД  

x е намаление на начисления данък;

НДД – начислен данък по доставката;

ПДК – ползван данъчен кредит;

ДПВЧН – данък, пропорционално включен в размера на частичното неплащане.

 

 

 

 

Leave Comment