Written by bsradmin on 10.08.2023 in Новини

В параграф 1 ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет е оказано, че ваучерите за храна по чл.209 ал.1 от ЗКПО могат да се използват и за плащания на ползвани битови нужди: електрически и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейност осъществявани от култунрни организация, на показване на филми и на туристически услуги, освен за хранителни продукти. За целта операторите на ваучери са длъжни  да сключат договор с доставчици предоставящи горепосочеите услуги, като операторите предоставят на работодателите списък с обекти, които приемат отпечатаните от съответния оператор ваучери.

В чл.209 ал.1 се правят следните изменения които влизат в сила от 01.01.2024г.

Не се облагат с данък социални разходи по чл.204 ал.1, т.2 буква Б – разходи за ваучери за храна на хартиен носител; Буква В – разходи за ваучери за храна на електронен носител.

Ваучерите за храна се дават когато са налице следните условия:

  1. Договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите не е по малко от средно месечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца
  2. Към края на месеца през който са начислени разходите за ваучери за храна, данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, задълженията не са отразени в данъчно – осигурителната му сметка или не са отразени за принудително изпълнение в нап
  3. Ваучерите се закупуват от регистриран оператор в Министерство на финансите.

Новосъздаденият чл.209а от ЗКПО размера на ваучерите е 200лв месечно. Те могат да се предоставят на работниците при горепосочените условия.

Ваучери на хартиен и електронен носител задължително съдържат текст със следните забрани:

  1. Изрична забрана за връщане на остатъка до номиналната стойност на предоставения ваучер
  2. Покупката на вино и спиртни напитки и тютюневи изделия чрез ваучери за храна
  3. Теглене на пари в брой от ваучера за храна на електронен носител.

За 2023г ваучерите за храна са в размер 200лв месечно, като с тях с могат да се плащат освен храна и битови сметки.

Ваучерите за храна на електронен носител са платежни инструменти, които могат да се използват по ограничен начин за заплащане на храна и хранителни продукти в ресторанти, заведения за бързо хранене и обекти за търговия с храни.

Leave Comment