Written by bsradmin on 30.03.2023 in Новини

На основание чл.84 от ЗКПО данъчно задължено лице, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година превишават 300 000 лв., са задължени да правят авансови вноски. Авансовите вноски са месечни и тримесечни.

Не внасят авансови вноски:

  • Данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби преди предходната година не превишават 300 000 лв.;
  • Новоучредени данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобрезуване по Търговския закон.

Месечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължено лице, чиито нетни приходи от продажба за годината преди предходната превишават 3 000 000 лв. Сроковете за внасяне са:

  • м. 01, м. 02 и м. 03 – до 15 април;
  • от м. 04 до м. 11 – до 15-то число на текущия месец;
  • м. 12 – до 01.12.

Тримесечни авансови вноски – данъчно задължени лица, чиито приходи от продажби за годината преди предходната са от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително. Сроковете за внасяне са:

  • за първо и второ тримесечие – до 15-то число на месеца следващ тримесечието;
  • за третото тримесечие – до 01.12;
  • за четвъртото тримесечие не се правят авансови вноски.

Съгласно чл.87а от ЗКПО срокът за подаване на декларацията е от 01.03. до 15.04.

Съгласно чл.88 за промени на авансовите вноски, срокът е до 15.11. Данъчно задължените лица, когато считат, че авансовите им вноски ще се различават от дължимия годишен корпоративен данък и желаят да променят размера им,  подават коригираща декларация. Промените на вноските могат да се ползват едва след нейното подаване.

Тримесечни авансови вноски могат да правят и данъчно задължени лица, които са освободени от авансови вноски. Декларацията за тези лица се подава по общия ред. За тях на се прилага санкционната лихва по чл.89 от ЗКПО.

Декларация се подава от юридически лица, еднолични търговци и физически лица, регистрирани като земеделски производители, избрали доходът им да се облага по чл.28 от ЗДДФЛ и от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон.

Декларация се подава и ако прогнозната печалба е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски. В този случай се посочва нула.

Leave Comment