Written by bsradmin on 20.04.2022 in Новини

Не се облагат с данък социалните разходи за 2022г. по чл. 204, ал. 1, т. 2 „б“ от ЗКПО в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице при условията по чл. 209, ал. 1, т. 1-3.

При условие:

  • Договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на представяне на ваучерите не е по-малко от договореното за предходните 3 месеца.
  • ДЗЛ няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

При превишаване на необлагамия минимум от 200 лв. на ваучерите за храна, превишената сума се облага с данък.

Когато не са изпълнени условията на чл. 209, данъкът се плаща върху цялата сума.

С предходните и заключителни разпоредни на Закона за Държавния Бюджет за 2022г. се въвеждат и следните допълнителни промени в сила от 01.01.2022г. :

  • Разширява се приложението през 2022г. на ваучери за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО, включително и тези издадени до 04.03.2022г. като те ще могат да се използват и за заплащане на ползвани битови нужди – електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, както и на дейности осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми, съгласно Закона за филмовата инустрия.

Документиране и счетоводно отчитане при работодателя.

Пример: „БСР“ ООД има 18 служетели и управител, назначен с договор за управление и контрол – общо 19. По решение на ръководството закупува ваучери за храна на всички служители по номинална стойност за един месец в месец 01.2022г. или 19х200=3800лв. и комисионна на оператора 240лв. с ДДС.

Счетоводните записвания са:

 

Дт  402_Кт 503 – 3800лв.

Дт 509_Кт 402 – 3800лв.

Дт 604_Кт 421- 3800лв.

Дт 421_ Кт 509 – 3800лв.

Дт 602_Кт 503 – 200лв.

Дт 4531_Кт 503 – 40лв.

Ако останат суми по задължението към работодателя, например загуби или унищожени ваучери или които не могат да бъдат върнати за подмяна, същите се отнасят в приход.

Дт 609_Кт 509

Съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредба 7 на МФ от 2003г., работодателят може да поиска от оператора в 30 дневен срок от изтичане на валидността на ваучерите да извърши замяна с нови ваучери по техния номинал.

Leave Comment