Written by bsradmin on 20.04.2022 in Новини

Съгласно чл.118, ал. 10 по ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което се явява доставчик, респективно – получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в НАП данни за доставката и движението на доставките, респективно за получените количества течни горива, както и за промяната в тях.

При търговците на горива е задължително въвеждането наЕСФП (електронна система с фиксална памет) и тя е свързана с нивомерната измерителна система. Когато се прехвърля гориво от една бензиностанция в друга, то задължително минава през нивомерните системи на двете бензиностанции и от бензиностанцията, която предава горивото минава и през касовия апарат като продадено гориво. Така се формира едно гориво да бъде продадено 2 пъти, защото минава през касовия апарат на предаващата бензиностанция, а след продажбата му от приемащата бензиностанция и през другия апарат.

Документирането на такова прехвърляне става чрез издаването на протокол, който съдържа необходимите данни.

Пример: На 02.03.2022г. фирма БСР прехвърля 5182 дизел от собствената си бензиностанция в Бързия на другата собствена бензиностанция. За целта издава протокол „Приемо–предавателен протокол“, служебен бон за успешно подадена доставка към НАП и фиксален бон от КА.

Във дневник продажби по ДДС се вписва протокола с номер и дата и данъчната основа със знак минус и ДДС със знак минус. И при осчетоводяване на касовия отчет за месеца със сумата на фиксалния бон се намалява месечния оборот като се посочва номера на фиксалния бон.

Пример: ЕООД „А“ купува дизелово гориво от бензиностанция, същото продава на друго ЕООД „Б“ , занимаващо се с транспортна дейност, което си зарежда камионите на транспортната фирма на бензиностанцията. Трябва ли да се подават данни към НАП в системата „Контрол на горивата“ при всяка покупка и продажба. Тъй като ЕООД „А“ не се явява краен потребител, а напротив, с тях извършва последваща продажба, за която не е отчела доставката с електронната система с фиксална памет и не е издадена фиксална бележка на основание чл. 118, ал. 10 е задължително при продажбата да се уведоми НАП посредством информационната система „Контрол на горивата“.

Leave Comment