Written by bsradmin on 21.01.2021 in Новини

По указания на ИСУН разходите които приемат са: оперативни фирмени разходи и режийни разходи. Ще се опитаме да опишем  характеристиките за всеки един вид от разходите.

І. Оперативни разходи – имат краткосрочен характер и са необходими за ежедневното обезпечение на основните бизнес операции. Примери за оперативни разходи са:

-наеми

-заплати на персонал

-комунални разходи / вода, ток и газ/

-телефон, интернет и охрана

-реклама и маркетинг

– материали и консумативи

– счетоводно обслужване, юридически услуги и други.

Основната специфика при счетоводното отчитане на оперативните разходи е, че те се приспада      / изваждат се в пълния размер при изчисляването на финансовия резултат/ в счетоводния период в чийто диапазон се осчетоводяват и имат директно отношение към печалбата на фирмата. Без оперативни разходи фирмите не могат да съществуват. Тъй като тези разходи се оказват основен критерии за формиране на печалба необходимо  е във всеки един период управителите на фирмата да могат да изчислят критичната точка която не трябва да надвишават тези разходи и маржа на безопастност

Критична точка – това е нивото на продажби което е равно на сбора от фиксираните и променливите оперативни разходи, тя показва нивото на продажбите под което не бива да пада фирмата, тъй като ще започне да генерира загуба.

Пример 1: Семеен хотел има 25 двойни стаи за настаняване с цена 90,00 лв.  на стая. Месечните оперативни разходи са 750,00 лв. Коя е критичната точка на заетост на хотела. Най-малко 9 стаи трябва да бъдат заети в месеца за да може хотела да не работи на загуба. 9*90=810,00

Марж на безопасност – измерва разликата между текущи продажби и критичната точка. Той ни показва с колко могат да намалеят продажбите преди фирмата да започне на генерира загуби и се измерва в проценти.

Пример 2: Ако вземем  данните от горния пример маржа на безопасност е равен на приходи от продажби минус оперативни разходи, разделено на приходите от продажби. (810-750)/810=8%. Ако хотела изпадне под този процент започва да генерира загуби. Това е много важно за да може управителите да решават кой от оперативните разходи могат да бъдат намалени за да избегнат загубите. Това подпомагане по програми цели точно това, да покрият част от оперативните разходи които са в тежест на фирмите в момент на пандемия.

ІІ. Фирмени разходи – паричното измерение на ресурсите които са дадени от фирмата за постигане на определена цел, като например производство или придобиването на определена стока или услуга. Видовете фирмени разходи спрямо  управленската им функция са: производствени разходи/преки/, транспорт, хотелско настаняване, храна, екскурзовод и други.

Непроизводствени разходи/непреки/ – заплати, осигуровки, ток, телефон и други.

ІІІ. Режийни разходи – оперативни разходи които не са пряко свързани с услугите които предприятието извършва. Към тях спадат наем, телефон, интернет, ток, вода, парно, газ за отопление, разходи за почистване, консумативи и други.

ІV. Допустими разходи за отчитане на финансирането – разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи.

-разходи за персонал – които включват: разходи за възнаграждения и разходи за осигуровки и здравни вноски за сметка на работодателя. Като разходите за персонал са за работници и служители чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение 13,03,2020г. И не участват по програми на социалното министерство 60/40. По отношение на възнаграждението по договор за управление не трябва да надвишават размера 2000,00 лв  на месец, което включва възнагражденията и разходите за осигурителни и здравни вноски. Договора за управление трябва да е регистриран в Агенция по Вписванията независимо че от няколко години не е задължителна регистрацията му но ИСУН няма от къде да го провери. Желателно е Договора за управление да бъде сключен със външно лице а не със съдружник от фирмата.

 1. Недопустими разходи – разходи за възстановимото ДДС с изключение на определените в указание ДНФ3/23,12,2016г. На Министерство на Финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение по проекти по оперативни програми.

В точка 12 от указанието е указано при какви условия бенефициентта определя ДДС като невъзстановимо.

 1. Бенефициента не е регистриран по ДДС
 2. Бенефициента е регистриран по ДДС на основание чл. 97а, чл. 92 и чл. 100 ал. 2 от ЗДДС /регистрация по доставка на услуги и регистрация при вътреобщностно придобиване/

Разходи за дейности които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01,02,2020г. Независимо от плащанията.

 

Разходи за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи.

В Зависимост от приетата счетоводна политика и възприетия праг на същественост без ДДС за дълготрайни активи се считат тези които могат да се използват повече от една година и са с по-висока стойност от прага на същественост приет от счетоводната политика.

Пример 3: Бормашина чиято стойност без ДДС е 95,00 лв. Независимо от това, че може да се ползва повече от една година, но в счетоводната политика е приет праг на същественост над 700,00 лв. Тази бормашина не е дълготраен актив, а може да бъде въведена във счетоводството като материал и се изписва от склада след като се повреди и не може повече да се използва.

 • Материали и услуги несвързани с дейността на фирмата.
 • Разходи финансиране с публични средства – например 60/40 за работни заплати.
 • Разходи за подготовка на проектно предложение.

За направените разходи по проекта е необходима налична и адекватно одитна следа и съхранение на документите в десетгодишен срок след годината на отчитане. Да са действително платени, изцяло по банка или каса от 01,02,2020г. До не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта и отразени в счетоводството на фирмата по отделни аналитични сметки с номера на Договора подписан с ИСУН или друго държавно ведомство.

VІ. На основание чл. 41 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 28 ЮЛИ 2016 Г.  Приложимите референтни цени се определят по ПМС 118/20,05,2014г. Което урежда условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициента. По Чл 2 ал. 1 по това приложение са установени обектите на регулация

 • Строителство включително отделни строителни монтажни работи
 • Предоставянето на услуги
 • Доставка на стоки

По чл. 2 ал. 2  не са обект на регулиране:

 • Трудови договори и договори с експерти
 • Наемните договори за сгради или други недвижими имоти

По чл. 3 – Постановлението се прилага, когато размера на отпусната помощ е по-голяма от 50% от общата одобрена сума.

Чл.7 – определяне на изпълнител се извършва чрез:

Ал. 1 – избор с публична обява и процедура

Ал. 2 – избор без провеждане на процедура

Чл. 8 ал. 2 – избор с публична обява се провежда когато:

 1. Предвиданата стойност за строителства в това число съфинансирането от страна на бенефициента без ДДС е равна или по-висока от 50 000.00 лв.
 2. Придвидената стойност за доставки на стоки или услуги в това число и съфинансирането без ДДС е равна или по-висока от 30 000.00 лв.

Чл. 9 ал. 1 – Директно се възлага, без провеждане на процедура когато предвидените стойности за строителство, доставки и услуги са съответно под 50 000.00 лв. Или 30 000.00 лв.

Чл. 9 ал. 2 – разходите се доказват само с първични платежни документи без да е необходимо сключването на писмен договор.

Чл. 10 – не се допуска разделяне на предмета на поръчка с цел заобикаляне на процедурата по чл. 7 ал. 1.

Процедурата се извършва, чрез публична обява.

 

 

Leave Comment