Written by bsradmin on 26.10.2020 in Новини

Съгласно чл.66, ал.2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 година се прилага намалена ставка 9%. В ДВ 55/19.06.2020г е обнародван Закон за изменение и допълниние на закона за данък добавена стойност (ЗИД на ЗДДС) касаещи прилагането на намалената ставка от 20% на 9%. Създадени са нови т.2, т.3, т.4 и т.5 на ал.2, чл. 66 от ЗДДС, които са в сила от 01.07.2020г. и е предвидено да се прилага до 31.12.2021 година.

Съгласно чл.66, ал.2 ставката на данъка е 9%;

                Доставка на книги на физически носител или извършвана по електронен път или и двете, включително учебници, познавателни книги и учебни комплекти, детски книги и илюстрации за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни изделия.

Намалена ставка не се прилага за публикации предназначена за реклама, както и такива, които изцяло или основно са съставени от видеосъдържание или аудио музикално съдържание. Същите се облагат с 20%.

Намалената данъчна ставка се прилага за доставката им с място на изпълнение на територията на страната от производители (издатели), търговци, услуга по предоставянето им по електронен път с място на испълнение на територията на страната.

Видно от нормата по чл.66 ал.2 т.2 намалена данъчна ставка се прилага за доставка на книги за целите на ЗДДС. В ЗДДС липсва легално определение на тази дума. Тълкуването на думи и изрази от употребени в нормативни актове е уредено в Указ № 883 от 24.04.1997 година за прилагане на закона за нормативните актове. Съгласно чл. 37 от указа, думи и изрази с утвърдено правно значение се използват в един и същ смисъл във всички нормативни актове. Ако се налага отклонение от общия смисъл, с допълнителна разпоредба се определя смисъла им в съответния нормативен акт.

Понятието „КНИГА“ означава печатно (или старинно ръкописно) произведение с различен брой листове, подшити или подвързани заедно с изписан текст.

„Печатни произведения“ са произведения, отпечатани върху хартия или друг носител по печатарски или подобен на него способ включително и с брайлов шрифт за незрящи.

В чл.66 ал. т.2 са влючени и учебници, познавателни книжки, учебни комплекти, детски книги с илюстрации за рисуване или оцветяване, нотни изделия

 • Учебник е дидактическо средство, което е за самостоятелно учене на ученика и което подпомага цялостното му обучение по определен предмет
 • Познавателна книга е дидактическо средство, което подпомага цялостното обучение на детето за определена възрастова група
 • Учебен комплект – включва учебник и едно или няколко учебни помагала създаван в единна система
 • Учебно помагало – подопмага за конкретизиране, разширяване или задълбочаване на учебно съдържание, те могат да бъдат: Дидактическа игра, албум, блок, учебна тетрадка, учебна христоматия, сборник със задачи, с културни карти, с учебни материали или анализи, учебен атлас, ръководство за учебна практика, курс по теория или практика и други.

Директива 2006/112/ЕО и Приложение III към същата изяснява значението на понятието „Книги на физически носител“. То включва книги отпечатвани на хартия, както и касети, дискове, CDs, DVDs, CD-ROMs, USB памет и други, които възпроизвеждат същото информационно съдържание като отпечатаните книги.

Книгите могат да бъдат със или без изписан тескт, но трябва да имат информационно съдържание, като например произведения на изкуството, литературата и науката, включително такива, подпомагащи обучението.

Наличие или не на изписан текст е правно и релативно за прилагане на 9% ДДС. Информационното съдържание, което една книга носи, не винаги е под формата на текст (диаграми, схеми, репродукции, фотоалбум). Няма характер на книга обаче продукт, който не е носител на информационно съдържание.

Продукти представляващи книги са:

 • Литературни произведения
 • Научна и научно-популярна литература
 • Специализирана и техническа литература
 • Енциклопедии, речници, разговорници и справочници (без преобладаващо рекламно съдържание)
 • Туристически пътеки, атласи
 • Правна и юридическа литература
 • Книга на различни теми
 • Кулинарни книги, домакинство и бит
 • Чуждоезична литература
 • Ръководства или книги инструкции на различни теми
 • Актуализация на съдържание, като подмяна на страници
 • Албуми с продукции, с фотографски произведения

Не попадат в намалената данъчна ставка продукти, които по същество са канцеларски материали: тетрадки с празни страници или с незначително съдържание, регистри, счетоводни книги, бележници с дати, кочани, училищни или лични дневници, адресна книга, тефтер, албуми за снимки, марки, картички, календари, различни видове карти, учебни програми за окачване на стена, плакати и други.

В ДДС не е предвидено изрично, че намалената данъчна ставка е приложима за книги, които са „Антикварни предмети“ по смисъла на т.22 от ДП на ЗДДС, в съответсвие с изискванията на чл. 103 от Директива 2006/112 ЕО за книгите – антикварни предмети се прилагат стандартната ставка. За да се определи приложимата ставка на данъка за съответната доставка следва да се направи разграничение между книга, която е „Антикварен предмет“ и такава която не е. Определението в т.22 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, съгласно която „Антикварни предмети“ са предмети различни от произведения на изкуството и предмети, които са на възраст на 100 години.

За брошури, листовки и подобни печатни материали, карти, хидрогравски и подобни диаграми е приложима данъчна ставка 9%.

Понятието „Брошура“ е малка подшита, неподвързана книга с актуални въпроси с временен характер.

„Листовка“ има две значения;

 1. Лист хартия с отпечатан на него текст с пропагандно, агитационно или рекламно съдържание.
 2. Лист хартия с отпечатан на него текст – въпросник за бърза проверка на знанията в някаква област.

Видно от указанието на Комитета по ДДС, водещо в случая е информационното съдържание на продукта, а не неговата форма.

Доставка на книги по електронен път. Решение по дело С-390/15 съдът е счел, че доставката на електронни книги на всички видове физически носител, от една страна и доставката на електронни книги по електронен път са сходни ситуации. Директива (ЕС) 2018/1713 на Съвета от 06.11.2018 намалената ставка се прилага и за доставка на книги, извършвани по електронен път. Въз основа на това с чл.66 ал.2 т.3 от ЗДДС е регламентирано: намалената ставка да се прилага и за доставка на книги, независимо от това дали са доставени на физически носители или по електронен път.

Регламент за изпълнение (ЕС) №1042/2013 на съвета от 07.10.2013 година по отношение на място на доставка на услуги – когато доставчикът на услугата и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършената услуга е извършена по електронен път.

Понятието „Услуги извършвани по електронен път“ е определено в чл.7 от Регламента за изпълнение (ЕС) 282/2011. Съгласно разпоредбата това понятие включва услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се представят по принцип автоматизирано – предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор, и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствие на информационни технологии. Съгласно т.3 на Приложение II към директива 2006/112/ЕО в примерния списък на услугите, които се считат за електронни услуги, е включена доставката на образи, текст и информация и предоставяне на бази данни. Директива 2006/112/ЕО се включва дигиталното съдържание на книги и други електронни публикации. Предвид това доставката на книги, извършена по електронен път, е услуга, извършена по електронен път.

Такива са доставката на книги в електронен формат обикновенно наричани „електронни книги“ (например: в PDF файлове) или виртуални книги, които могат да бъдат изтеглени от Web сайт, за да се ползват на настолен компютър, лаптоп, смартфон, четец на електронни книги или др.

За печатни или ръкописни нотни изделия от всякакъв вид се прилага намалена данъчна ставка.

Нотни тетрадки, съдържащи само петолиние, без нотно съдържание се облага с 20% ДДС.

С 9% ДДС се облагат и следните продукти:

 • Детски книжки за рисуване или оцветяване
 • Детски книжки с илюстрации
 • Образователни и активни карти

В случай че същите могат да бъдат преценени като книжка, която се състои от няколко листове/карти, отпечатани на хартия, картон, плат, дърво и са комплектовани съобразно единно тематично информационно съдържание, следва да се приеме, попадат в обхвата на приложение на чл.66 ал.2 т.2 от ЗДДС.

Не попадат в приложното поле на чл.66 ал.2 т.2 карти за игра, пъзели, настолни игри, игри на думи, ролеви игри, домино, стратегически игри и др.

За целите на облагане с ДДС стоките втора употреба са специфичен вид стоки подлежащи на специален ред за облагане. Съгласно т.9 от ДР на ЗДДС, стоки втора употреба са „употребявани дижими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението“ за което са създадени. Не са стоки втора употреба произведенията на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, благородните метали и скъпоценни камъни независимо под каква форма са. Водещо за данъчното третиране по специалния ред на облагане на маржа не е вида на конкретната вещ (книга), а това че тя е вече употребявана.

Приложение III „Списък на доставките на стоки и услуги, за които може да се прилага намалената ставка, посочена в чл.98 от Директива2006/112ЕО стоки втора употреба не са включени сред изрично изброените в същото.

Доставка на книги и учебници и други, които са стоки втора употреба по смисъла на т.19 от ДР на ЗДДС и за които доставчика прилага специалния ред за облагане на маржа на цената по Глава 17 от ЗДДС, се облагат с данъчна ставка 20%.

Съгласно чл.151 ал.1 от ЗДДС дилъра може да прилага общия ред на облагане, като в този случай се прилага 9% данъчна ставка.

Съгласно чл.26 ал.3 т.3 от ЗДДС данъчната основа се увеличава със съпътстващите разходи начислени от доставчика на получателя, като например комисионна, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката. Например: направена по електронен път или по телефона поръчка на книга се доплаща на доставчика за опаковане, транспортиране и др. със стойността на същите се увеличава данъчната основа на книгата, за която в цялост се прилага намалена ставка на данъка.

Може доставката на книга да е част от комплексна доставка, тясно свързана с други доставки на стоки и улуги. Следва да се определи дали е налице, основна и съпътстваща доставка с общо данъчно третиране или отделни доставки със самостоятелно данъчно третиране. Например при книжките за рисуване и оцветяване да са комплектовани с флумастери, моливи или други. В този случай на основание чл.128 от ЗДДС за доставката е приложима намалената ставка 9%, определя се коя от доставките е основна и коя има съпътстващ характер.

Пример:

Към весник е приложена поредица от вида на „Класика“, „Златни детски книги“ и други, те имат характер на основна доставка в комплекта, впредвид тяхната ценност за потребителя, така и дела им в общата цена, тогава се прилага 9%. И обратно, ако стойноста на комплекта с обща цена, чието основно съдържание е продукт облагаем обща цена, чието основно съдържание е продукт облагаем с 20% то и книгата се облага с 20%. Например преоценена книга поради изчерпване на количествата на цена 2лв в комплкт с модно списание от 7лв, този комплект ще се обложи с 20% ДДС.

Пример:

Подаръчен комплект от Книга, луксозна химикалка и тефтер с обща стойност 80лв, от които книгата е 10лв, тефтера е 8лв, химикалката е 68лв се прилага 9% за книгата и 20% за останалите продукти.

На основание чл 42 т.“Б“ от ЗДДС отдаването на книги за прочит, където доставчика е културна организация или библиотека, е освободена доставка.

Съгласно чл.41 т.3 от ЗДДС освободени доставки са учебници, познавателни книжки и учебни комплекти одобрени от министъра на образованието и науката, когато същите са доставени от институци в системата на предучилищното и училищното образование, институции в системата на професионалното образование и обучение, висши училища или културно-просветни или научни институции е освободена доставка по чл.41 т.3 от ЗДДС.

Относно ISBN код който книгите получават международен стандартен номер на книга, не е определящо за преценка на данъчна ставка.

Не е доставка на книга предоставянето от автора на издателя, право за възпроизвеждане на ръкописа и разпространението му сред неограничен брой екземпляри от книгата. Това е предоставяне на услуга по прехвърляне на авторско право, която има основно значение за издателя и тя подлежи на облагане с 20% ДДС.

Крайният продукт – отпечатания тираж на книги е предмет на доставка на стоки-книги от издателя към книгоразпространителите и крайния клиент, поради което се облагат с 9% ДДС.

Когато автор или притежател на авторски права или на права за разпространение, възложи на печатар отпечатване на определен тираж продукт който има характеристика книга, като му предостави материалния носител на съдържанието, представлява доставка на книга и се облага с 9%. Това е валидно и когато печатаря ползва подизпълнител (Решение на СЕС по дело С-88/09) независимо, че при ценообразуване са описани различни процеси с цени.

Издател организира за своя сметка производството и продажбата на книги, ползвайки подизпълнители, с изтекли авторски права или без авторско право също е облагаем доставка на книги с 9% ДДС.

Определящото при разграничаване на доставката на стока от доставката на услуга е наличието или не на право на разпореждане с материална вещ (по аргумент от чл14 наредба 1 от Директива 200/112/ЕО и аргумент т29 от Решение на СЕС по дело С-88/09).

Доставка на услуга е когато става въпрос не за просто възпроизвеждане във вид на книга, а за комплесна по характер печатарка работа – надхвърляща възпроизвеждането и предоставя цел на клиента съществени допълнителни услуги като редакция, дизайн, форматиране, добавяне на илюстрации, снимки, разяснения и други. Трябва да се отчете тези допълнителни доставки колко са значими за клиента. В т31 от решение по дело С-88/09 с посочено, че дейноста може да не е само отпечатване, а има и дппълнителни услуги.

Пример:

Притежател на авторски права възлага на издател осъществяването на цялостнния процес по издаване и тиражиране на книга, като издателя се задължава за извършване на значителна редакторска намеса като адаптиране, изменение и промяна на оригинала. Промените могат да бъдат намеси в съдържанието, добавяне на илюстрации, специфично графично оформление, адаптиране на съдържанието за детска читателска аудитория и други.

Доставка на услуга (парг. Т29 от Решение на СЕС по дело С-88/09) ще бъде и ако издателя възложи на печатаря определен тираж от книгата, като му предостави хартията или и други материали, необходими за отпечатването. В този случай доставката която ще извърши печатаря е доставка на услуга и данъчната ставка е 20%.

Подизпълнител може да прилага намалена данъчна ставка за доставка на книги само ако извършва цялостния процес по отпечатване и подвързване на продукта. Ако предоставя само част от дейностите, свързани с изработката на книга (текстообработка, предпечатна обработка или довършителни работи), трябва да начисли 20% ДДС.

 

 

 

 

 

1 Comment
full hd tek parça izle

януари 18, 2021 @ 04:01

Reply

Looking forward to reading more. Great article post. Fantastic. Klarika Thorn Stedt

Leave Comment