Written by bsradmin on 02.04.2020 in Новини

 

Съгласно постановление 55 от 30.03.2020г е указано кой и по какъв ред фирмите могат да участват за компенсации 60/40. Могат да се изплащат на работодатели, които със своя заповед на основание чл.120 В ал.1и 138 А ал.2, от КТ са преустановили работа(за тези членове сте уведомени в предходни писма, а също така може да ги намерите публикувани на сайта на Счетоводна кантора БСР в секция Новини) Компенсациите се изплащат за целия период или за част от периода на извънредното положение, като за база се взема възнагрaжденията за м.01.2020.

Задължението на работодателя е да запази заетостта за допълнителен период, равен на периода за който се изплащат компенсации. Ако на фирмата се изплащат компенсации за март април и май, той е задължен да не прекратява трудовите правоотношения с тези работници за м.юни м.юли и м.август 2020. В случай на установено непълно работно време, компенсации се изплащат пропорционално на отработеното време, но не повече от 4 часа дневно. Работодателят изплаща пълния размер на трудово възнаграждения за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски. За изплащане на компенсации могат да участват работодатели, които са:

Местни юридически и физически лица, заявят изплащане на компенсации, нямат задължение за данъци и осигурителни вноски към Държавата и общини

Не за обявени в несъстоятелност

За изплащане на компенсации могат да участват всички работодатели от всички сектори с изключение на селско стопанство,финансови застрахователни и държавни институци, и са декларирали приходи от продажби с не по-малко от 20% спрямо 03.2019. Заявленията за изплащане на компенсациите се подават към Бюро по труда по електронен път или с препоръчано писмо, с обратна разписка по пощата. Към заявлението се прилагат:

  1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работата, по чл.120В ал.1 ил чл.138А ал.1 от КТ,
  2. декларация за запазване на работниците и работните места, за сроковете предвидени в постановление

3.декларация и документи от работодателя удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с най малко 20% за същия месец от предходната година.

  1. списък на работниците за които се подава заявление, съдържащ три имена и ЕГН
  2. Декларация за банкова сметка на работодателя.

Бюрата по труда уведомяват работодателите, в девет дневен срок от подаване на документите, дали са удобрени и НОИ изплаща компенсациите. За изпълнение на задълженията от страна на работодателите следи Инспекция по труда.НОИ създава и поддържа база данни, за работодатели на които са изплатени компенсации в регистър който е публичен. В предходното писмо ви уведомихме, за първоначалния списък който беше гласуван. Добавката в постановлението е че могат да кандидатстват и други дейности стига да докажат намаляване на приходите от продажби с най-малко 20% за м.03.2020 спрямо м.03.2019

Примерни таблици за изчислението 60% , каква е компенсацита на държавата и какво дължи работодателя.

Пример 1

Пример 29/03/2020 – приемаме 0.9% ТЗПБ
Основна  заплата          1 008,00
доплащане за стаж                       –
Брутна заплата          1 008,00
   
Осигурителни плащания от работодателя:
  лв
фонд Пенсии                82,86
фонд ОЗМ                21,17
фонд Безработица                  6,05
общо фондове за ДОО              110,07
фонд ДЗПО в УПФ                28,22
фонд ТЗПБ                  9,07
фонд Здравно осигуряване                48,38
Общо осигурителни вноски              195,75
Разход за работодателя – общо          1 203,75
   
Осигурителни и данъчни плащания от работника:
  лв
фонд Пенсии                66,33
фонд ОЗМ                14,11
фонд Безработица                  4,03
общо фондове за ДОО                84,47
фонд ДЗПО в УПФ                22,18
фонд Здравно осигуряване                32,26
Общо осигурителни вноски              138,90
Данъчна основа              869,10
ДДФЛ                86,91
Чиста сума за получаване              782,19
   
   
Равносметка с помощ от държавата 60/40
  лв
Държавата заявява, че дава:              604,80
Работодателят плаща:              598,95
Работникът получава „чисто“:              782,19
За сметка на работника/внася ги работодателя  225.81
Работодателят внася 195.75лв( за негова сметка) + 225.81 удържани от работника= 421.56лв
Изплаща чисто възнаграждение на работника 782.19лв
Общо задължение = 1203.75
Държавата дава 604.80 и работодателя 598.95лв

 

Пример 2

Пример 29/03/2020 – приемаме 0.9% ТЗПБ
Основна  заплата 305
доплащане за стаж 3.66
Брутна заплата 308.66
   
Осигурителни плащания от работодателя:
  лв
фонд Пенсии 25.38
фонд ОЗМ 6.48
фонд Безработица 1.85
общо фондове за ДОО 33.71
фонд ДЗПО в УПФ 8.64
фонд ТЗПБ 1.54
фонд Здравно осигуряване 14.82
Общо осигурителни вноски 58.71
Разход за работодателя – общо 367.37
   
Осигурителни и данъчни плащания от работника:
  лв
фонд Пенсии 20.32
фонд ОЗМ 4.32
фонд Безработица 1.23
общо фондове за ДОО 25.87
фонд ДЗПО в УПФ 6.79
фонд Здравно осигуряване 9.88
Общо осигурителни вноски 42.54
Данъчна основа 266.12
ДДФЛ 26.61
Чиста сума за получаване 239.51
   
   
Равносметка с помощ от държавата 60/40
  лв
Държавата заявява, че дава: 185.2
Работодателят плаща: 182.18
Работникът получава „чисто“: 239.51
За сметка на работника/внася ги работодателя  225.81
Работодателят внася 58.71лв( за негова сметка) + 69.15 удържани от работника= 127.86лв
Изплаща чисто възнаграждение на работника 239.51лв
Общо задължение = 367.37
Държавата дава 185.2 и работодателя 182.17лв

 

Пример 3

 

Пример 29/03/2020 – приемаме 0.9% ТЗПБ
Основна  заплата 610
доплащане за стаж 10.98
Брутна заплата 620.98
   
Осигурителни плащания от работодателя:
  лв
фонд Пенсии 51.04
фонд ОЗМ 13.04
фонд Безработица 3.73
общо фондове за ДОО 67.81
фонд ДЗПО в УПФ 17.39
фонд ТЗПБ 3.1
фонд Здравно осигуряване 29.81
Общо осигурителни вноски 118.11
Разход за работодателя – общо 366.51
   
Осигурителни и данъчни плащания от работника:
  лв
фонд Пенсии 40.87
фонд ОЗМ 8.69
фонд Безработица 2.48
общо фондове за ДОО 52.04
фонд ДЗПО в УПФ 13.66
фонд Здравно осигуряване 19.87
Общо осигурителни вноски 85.57
Данъчна основа 535.41
ДДФЛ 53.54
Чиста сума за получаване 481.87
   
   
Равносметка с помощ от държавата 60/40
  лв
Държавата заявява, че дава: 372.59
Работодателят плаща: 366.51
Работникът получава „чисто“: 481.87
За сметка на работника/внася ги работодателя  138.98
Работодателят внася 118.11лв( за негова сметка) + 139.11 удържани от работника= 257.22лв
Изплаща чисто възнаграждение на работника 481.87лв
Общо задължение = 739.09
Държавата дава 372.59 и работодателя 366.5лв

 

 

 

 

 

 

Leave Comment