Written by bsradmin on 25.03.2020 in Новини

Декларация по Чл.92 ЗКПО – срок до 30.06.2020г.

Авансови вноски:

При подаване на декларация до 15,04,2020г изменения на авансовия данък може да се прави само по чл.88 от ЗКПО. При неподадена декларация тя трябва да се подаде до 15,04,2020 само за часта в нея в която се декларират авансовите вноски. Корекция на авансовите вноски по чл.88 по ЗКПО се ползва смао след подаване на декл.

Срокове за внасяне

Месечните авансови вноски за м.01м.02м.032020 се внасят до 15,04,2020-03-25 от м.04 до м.12 се внасят до 15то число на месеца за който се отнасят., тримесечните срок за внасяне за първо тримесечие – 15,04,2020-03-25 второ тримесечие 15,07,2020-03-25 трето – 15,12,2020

За четвърто треимесечие не правят авансови вноски.

Удължава се срока за подаване на Годшине облагаем доход до 30,06

Удължава се срока за Еднолични търговци, земеделски производители и други които се облагат като ЕТ до 30.06.2020

Отстъпка от 5% е до 31.05.2020г за подалите декларация и платили данъка до 31.05.2020г.

Срокът за физически лица които не са ЕТ за подаване на ГД и плащане на данъка остават непроменени – 30.04.2020г.

По време на действие на извънредното положение, не се стартира принудително изпълнение по ДОПК но се начисляват лихви, не се образуват изпълнителни дела от Публичните изпълнители на НАП. Не се променят сроковете на внасяне на: ДДС, Авансов данък по чл.42, чл.43 и ч.44а ЗДДФЛ, удържани от предприятието и самоосигурявашите се лица, авансов данък по чл.43 ЗДДФЛ на лица упражняваши свободна професия, авансов данък от наемателите по реда на чл.44 от ЗДДФЛ, когато платци на наема са физически лица или чуждестранни лица.

Данък при източника по чл.194 и чл.195  от ЗКПО и чл.37 и чл.38 ЗДДФЛ (данък дивидент, доходи в полза на чуждестранни лица и др.)

Промени в сроковете по закона за Счетоводство:

Публикуване на ГФО за търговци по смисъла на ТЗ, Юридически лица с нестопанска цел се удължава до 30.09.2020г. За предприятия които не осъществяват дейност през 2019г – до 30.06.2020г.

Промени при подписване на ГФО за 2019г – при съставяне на ГФО за 2019г, подписите по чл.25 ал.2 и ал.4 може да бъдат електронни подписи, когато всички подписи върху ГФО и оридотрския доклад са електронни подписи не се изисква полага на професионален печат на регистрирания одитор, а се вписва регистрационния номер на одитора.

Leave Comment