Written by bsradmin on 18.12.2019 in Новини

Съгласно чл.38, ал.17 с окончателен данък от 10% се облага брутната сума за придобити парични и преметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Не се облага с окончателен данък съгласно чл.13, т.21 „Предметна печалба, чиято пазарна цена не надхвърля 100лв”.

С окончателен данък се облага брутната сума на придобити от физическите лица, нерегистрирани като земеделски производители (стопани), чийто облагаеми доходи са получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейски фондове за гарантиране на земеделието и развитие на селските райони, от държавния бюджет по чл.38, ал.15.

Годишната данъчна декларация по чл.50 за придобити доходи се декларира от 10 Януари до 30 Април в годината, следваща годината на придобиване на доход. При откриване на грешка в декларираните данни след този срок, имам еднократно право в срок до 30 Септември да се коригира, чрез подаване на нова декларация. До 31 Март, който подаде декларация по чл.50 и внесе данъка и няма публични задължения към НАП, има право на 5% отстъпка от данъка за довнасяне, но не повече от 500лв. Годишната декларация на самоосигуряващите се лица се подава само по електронен път, както и платците на доходи за декларация по чл.73.

Съгласно чл.73, ал.1 Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи, както и за удържаните през годината данък и задължени осигурителни вноски за следните доходи:

 • Доходи от друга стопанска дейност
 • Доходи от наем или друго възмездно предоставяне на права или имущество.
 • Обещетения от пропуснати ползи и неустойки
 • Лихви по лизинг, с изключение на лихви по чл.38, ал.13 – доходи от лихви по банкови сметки, които се облагат с окончателен данък.
 • Производствени дивиденти от кооперации
 • Упражняване на права на интелектуална собственост

В сила от 01 Януари 2020 година.

 • Доходи от опериране с финансови инструменти
 • Допълнително доброволно осигуряване
 • Лихви от отстъпки от облигации
 • Хазарт
 • Рента и аренда от земеделски земи

Ако годишния размер от съответния доход надвишава 5000лв. Справката по чл.73, ал.1 се подава до 28 Февруари на следващата година за доходи получени от предходната година по електронен път. Тук са доходите получени от дивиденти и ликвидационни дялове.

Работодателя изготвя справка по образец съгласно чл.73, ал.6 за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържания през годината данък и задължителни осигурителни вноски когато към 31 Декември е работодател по основно трудово правоотношение. В справката се включват и доходи от допълнитено трудово правоотношение, както и доходите придобити през годината от друг работодател. Декларацията се изпраща в НАП само по електронен път в срок до 28 Февруари на следващата година. Корекции на чл.73 могат да се правят до 30 Септември.

Leave Comment