Written by bsradmin on 31.05.2018 in Новини

Наказателния кодекс на Република България определя като престъпления следните деяния които са свързани с подправяне или използване на неистински или преправен документ или документ с невярно съдържание:

  1. Получаване без правно основание от дееца на чуждо движимо имущество с намерение да го присвои, чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ. Наказанието за това деяние съгласно чл.212, ал.1 от Наказателния кодекс е лишаване от свобода до осем години;
  2. Съзнателно даване на възможност на друго физическо лице да получи без правно основание чуждо движимо имущество, чрез съставяне на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ. Съгласно чл.212, ал.2 от Наказателния кодекс. наказанието е лишаване от свобода до осем години;
  3. Квалифицирани са случаите на документна измама, когато чуждото движимо имущество е в големи размери или деянието представлява опасен рецидив. Тогава наказанието съгласно чл.212, ал.4 от Наказателния кодекс е лишаване от свобода от три до петнадесет години, а когато документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години, съгласно чл.212, ал.5 от Наказателния кодекс;
  4. Внасяне, изменение, изтриване или заличаване на компютърни данни или използване чужд електронен подпис, извършени от дееца с цел да набави за себе си или за другиго облага възбуди или поддържа заблуждение у някого, като с това причини на него или на другиго вреда. Наказанието за компютърна измама е лишаване от свобода от една до шест години и глоба до шест хиляди лева, съгласно чл.212а от Наказателния кодекс;
  5. Внасяне, изменение, изтриване или заличаване на компютърни данни от лице, което няма такова право, за да получи това лице нещо, което не му се следва. Съгласно чл.212а, ал.2 наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба до шест хиляди лева;
  6. Неподаване на декларация;
  7. Потвърждаване на неистина или затаяване на истина в подадена декларация;
  8. Неиздаване на фактура или друг счетоводен документ;
  9. Унищожаване, укриване или не съхраняване в законоустановените срокове счетоводни документи или счетоводни регистри;
  10. Осъществяване или допускане осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство;

Leave Comment