Written by bsradmin on 05.03.2018 in Новини

чл.331 ал.1 от КТ

Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работника или служителя не се произнесе писмено по предложението в 7 дневен срок, се смята за отхвърлено.
чл.331 ал.2 от КТ
Ако работника или служителя приеме предложението по ал.1, работодателят му дължи обезщетение в размер не по-малко от четирикратния размер на последното получено брутно възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетение.
чл.331 ал.3 от КТ
Ако обезщетението по ал.3 не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало.
Какво на практика е чл.331 от КТ
1. То е самостоятелно основание и е различно от прекратяване с предизвестие по чл.328 и без предизвестие – чл.325
2. Предложението трябва да бъде направено от работодателя, както към основен така и към допълнителен трудов договор независимо дали е срочен или безсрочен.
3. Основните реквизити на предложение за прекратяване са:
  • дата на прекратяване
  • предложените заплати
4. За да се счита предложението за прието, трябва да се постигне взаимно съгласие и договореното обезщетение да бъде изплатено в едномесечен срок.
Не може предложението да е от 04.03.2018г., а прекратяването на ТД да е от 01.02.2018г.
За работодателят причините за прекратяване на ТД на основание чл.331 от КТ са много:
  • избягва да посочи причините за прекратяването
  • не съществува риск от съдебен спор, защото работника писмено се съгласява за прекратяването
  • не носи риск на работодателя,  дори при безсрочен трудов договор ползващ закрилата на чл.333 от КТ
Работниците с прекратени трудови правоотношения на основание чл.331 от КТ имаха право на т.н. „пълна борса“. С промените от 01.01.2018г. същите имат право само на минимално обезщетение за 4 месеца.
От 2018г. обезщетението за пълния период от 12 месеца ще се получава при над 15г. осигурителен стаж с осигуряване за безработица,  придобит за времето след 31.12.2001г., вместо за над 12г и правото на отпускане на обещетение за безработица се изискват 9 месеца.

Leave Comment