Written by bsradmin on 03.01.2018 in Новини

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТКРАДНАТИ СТОКИ ИЛИ ДМА     

При кражба на стоки от търговски обекти, складове и  други е задължително Полицията да направи оглед на събитието и кражбата на стоките да се впише в протокола съставен по случая. Въпреки протокола на органите на реда, въпросната щета няма да се класифицира като резултат от ”НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА”. Търговското и данъчното законодателство не третират кражбата като такава сила. В резултат на това при такива случаи се прилагат данъчните разпоредби, които имат по скоро санкционен характер. Въпреки, че по общо човешка преценка липсва логика, от данъчна гледна точка тя е еднозначна и което е още по-важно е потвърдена както от тълкователните решения на данъчната администрация така и от съдебната практика. Следователно при кражба са приложими разпоредбите на данъчните закони                         В чл. 2 от ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА  № 77/388ЕИО са посочени комулативно три условия за облагане с ДДС

-Сделка при която се прехвърля собственост.

-Доставката се извършва ”възмезно”

-Фирмата да в качеството на ”доставчик”

Видно е, че кражбата на стоки и ДМА не е съотносима на текста на чл.2 от Директивата и поради тази причина в националното ни законодателство,  в чл. 79 ал.3 се пише не за облагане, а за корекция на вече ползван данъчен кредит.

За целите на данъчното облагане кражбите са приравнени и включени в категорията „ЛИПСИ” и немогат да се третират като ”НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА” . Това тълкуване на ЗДДС е постановено в решение на Съда на ЕС по български казус.

Решение на Съда на ЕС по дело С-550/11 в производство между  ЕТ ”ПИГИ П.Д”. и ТД „ОУИ„ на НАП ВАРНА.

Съгласно чл.185 параграф 1 от същата директива  корекция на данъчен кредит трябва да се извършва когато след декларирането на ДДС настъпи промяна във факторите, използвани за определяне сумата за приспадане. Следва да се отбележи, че доколкото стоката, която е била открадната ,повече не може да бъде използвана за облагаеми сделки ,  представлява подобна промяна.

Параграф 2 на първа алинея от същия член предвижда че не се прави корекция и в случай  на „КРАЖБА НАДЛЕЖНО ДОКАЗАНА” съгласно  втора алинея от същия параграф тази деругация е факултативна , което означава че всяка държава членка сама избира дали да я прилага в националното си законодателство. В Българския закон кражбата е причислена към липси.

Подобни са и решенита на ВАС. Решение  №5066 от 04,2013г. По административно дело №10423/2012г,І  отдел на ВАС

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ФИРМАТА ПО ЗДДС.

Съгласно чл.79 ал. 3 на ЗДДС „ При липса на стоки и ДМА, при закупуването ,придобиването или внасянето по които регистрираното по ДДС лице е ползвало пълен или частичен данъчен кредит е длъжно да начисли  ДДС в размера на приспаднатия даначен кредит.”  Възстановяването на кредита се осъществява чрез така наречената КОРЕКЦИЯ. Редът, сроковете и документите, с които се осъществява са определени в чл.79 ал.3,4 и 6 на ЗДДС и чл.66 ал1 т.1-7 на ППЗДДС . Обстоятелствата при които регистрираното лице не е задължено да прави корекция за липсващите стоки е регламентирано в чл 80 ал.1 и ал.3 в закона, а имено

  • Непреодолима сила.
  • Аварии и катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са по негова вина.
  • Промяна на физико-механичните му свойства. Пределни фири при съхранение.

Поради това че търговското и данъчното законодателство не третират кражбата като „НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА” не е обстоятелство за освобождаване на задължението за корекция на данъчния кредит, който е ползван за тях. Те следва да начислят данък в размер на приспаднатия данък. Корекцията се извършва в данъчния период, през които е възникнала липсата, т.е. в месеца през които  е извършена кражбата на стоката или ДМА. Тя се осъществява като се начислява ДДС в размер на ползвания ДК при придобиване.

При КРАЖБА на  ДМА  на основание чл.80 ал.1  т .3 от ЗДДС корекция на ДК не се извършва в случайте при които от началото на годината, в която е упражнено правото за неговото ползване са изминали 5 г. В случаите,  в които не е изминал пет годишния период, дължимия данък е равен на една пета от ползвания данъчен кредит умножен по броя на оставащите години до пет годишния срок. Начисляването се извършва с протокол по чл.66 ал.1 от ППЗДДС.Даните от протокола с който е начислен дължимия данък се отразяват в дневник продажби и справка декларация за данъчния период,  в който е установена липсата.

В случай, че стоките са застраховани , застрахователната сума която ще се получи не се облага с ДДС.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИРМАТА ПО ЗКПО.

Тези задължения са свързани с признаването или непризнаването за данъчни цели на счетоводните разходи и приходи свързани с липсата на краткотрайни и дълготрайни активи каквито са стоките и ДМА. Те са регламентирани в разпоредбите на чл.27,28 и29 на ЗКПО. В съответствие с тях, счетоводните разходи на такива активи не се признават за данъчни цели. Изключение правят разходите от липси предизвикани от непреодолима сила, технологичен брак и изтичане срока на годност на активите. За данъчни цели не се признава и разхода по чл. 79 от ЗДДС. (размера на коригирания ДК за липсващите активи) както и последващите счетоводни разходи, отчетени по повод на вземания възникнали в резултат на непризнати липси (чл.28 ал.4 иал.5 на Закона). До размера на непризнатите разходите не се признава във връзка с липсите не се признава за данъчни цели и приходите възникнали по повод на липси или на вземане свързано с тях (чл.27 ал 1 т.2 и чл.29 на ЗКПО)

Следователно при преобразуване на счетоводния си финансов резултат за данъчни цели за съответния данъчен период при посочените обстоятелсва фирмата следва;

  1. По реда на чл.28 ал.1 и ал.2 на ЗКПО да проебразува в посока на увеличение на финансовия си резултат за данъчни цели чсчетоводните си разходи , отчетени при осчетоводяването на липсите от кражба за съответния данъчен период.
  2. Пореда на чл.28 ал.4 да посочи в увеличение за данъчни цели пазмера на начисления данък по чл.79 от ЗДДС
  3. Има право да посочи в намаление на облагаемия резултат приходите от получените застрахователни обещетения за евентуално сключена застраховка срещу кражба. Размерът на намалението може да бъде до размера на счетоводните раходи във връзка с липсата непризнати за данъчни цели. . Превишението на застрахователните обещетения над непризнатите разходи се облагат по общия ред.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪКА ПО ЧЛ 52 НА ЗМДТ.

При кражба на автомобил по силата на чл.60 ал.5 от ЗМДТ на фирмата има право да бъде възстановена пропорционално на част на сумата от платения данък превозни средства съответстваща на останалите месеци до края на съответната година. Броят на месеците се определя, считано от месеца на настъпване на събитието, което се доказва  с представянето на документ от съответния  компетентен орган. Възстановяването се извършва по реда на ДОПК.

Leave Comment