© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Нашите услуги

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

- Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
- Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
- Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
- Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
- Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
- Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

- Консултация за данъчно планиране на дейността
- Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
- Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
- Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
- Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
- Консултации по валутното законодателство
- Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
- Консултиране и съдействие при регистриране на компания
- Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
- Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

ВСИЧКО ЗА ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

- Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
- Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
- Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
- Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
- Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
- Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

ПРОФЕСИОНАЛНА ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

- Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
- Подготовка на платежни нареждания за данъци
- Подготовка на данъчни справки и уведомления
- Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
- Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
- Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
- Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
- Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
- Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

АДМИНИСТРАТИВНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

- Събиране на документи от офиса на клиента
- On-line банкиране
- Подаване на документи към различни институции
- Издаване на актуални състояния
- Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
- Деклариране на получени заеми пред БНБ
- Преводи, регистрации и пререгистрации и други
- Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
- Изготвяне на договори и други документи
- Изготвяне на удостоверение А1 за работа в чужбина

УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ

- Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
- Регистрация по ЗДДС
- Инспекция по труда
- Агенция по финансово разузнаване
- Комисия за защита на личните данни
- Национален осигурителен институт
- Данъчен Адрес

Наши клиенти

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg