© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Новини

Ваучери за храна – възможност за оптимизиране на разходите за заплати. Данъчно третиране и осчетоводяване

Ваучерите за храна са социална придобивка със специфичен данъчен статут. Нормативната уредба по използването на ваучерите за храна, тяхното счетоводно отчитане и данъчно третиране се съдържа в: – чл.204, 209 и 214 от ЗКПО – чл. 24, ал.2, т.1, „Е” от ЗДДФЛ – КСО Според параграф 1, т.36 от ДР на ЗКПО „Ваучери за храна” […]

Наредба Н18

  В тази Наредба се определят условията, реда и начина, за въвеждане, експлоатиране, регистрация, дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издаване от фискално устройство/ФУ/ и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИНСУТД/. Издаване на касови бележки от ФУ и ИНСУТД и задължителните реквизити които трябва да съдържат: Изисквания към търговски обекти. Изиксвания към софтуера […]

Полагат ли се командировъчни на собственици на фирми, самоосигуряващи се лица – шофьори за международен превоз?

Полагат ли се командировъчни на собственици на фирми, самоосигуряващи се лица – шофьори за международен превоз?     Съгласно разпоредбите на чл.2 ал.2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина се определя, че командировката в чужбина е изпращането на лице за извършване на конкретна служебна работа по нареждане на съответния командироващ орган. На […]

ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

Данни за Администратора: „Данни за контакт с „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА BSR“ : Местоположение: Държава: България Адрес: гр. София, ул. Проф.Христо Вакарелски №13А офис 2 Телефон: 02/8148180 Факс: 02/8148150 Ел. поща: office@bsr.bg Интернет страница: www.bsr.bg Данни за контакт с Отговорник по защита на данните: С нашият Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук: Ел. поща: office@bsr.bg […]

Наказуеми действия по Наказателния кодекс свързани с данъчното и счетоводното законодателство.

Наказателния кодекс на Република България определя като престъпления следните деяния които са свързани с подправяне или използване на неистински или преправен документ или документ с невярно съдържание: Получаване без правно основание от дееца на чуждо движимо имущество с намерение да го присвои, чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ. […]

Насоки за прилагане на Регламенс 2016/679 на Европейския парламент от 27.04.2016 относно защита на лични данни в сила от 25.05.2018г.

Защита на личните данни през 2018г. се урежда от Българския закон за защита на лични данни и Регламен за защита на личните данни 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимият вид защит. Същият цели защитата на интересите на физическите лица. Регламента влиза в сила от 25.05.2018г, приложението му […]

Отчитане на касовите бележки в реално време в НАП

С последните изменения и допълнения в ЗДДС и Закона за митниците, които регулират отчитането на продажбите са въведени нови изисквания, според които всеки касов апарат трябва да предава по изградена дистанционна връзка и данни от всяка касова бележка към сървърите на НАП. На касовата бележка, която се предоставя на клиента ще се отпечатва QR код. […]

Валути на бъдещето – криптовалути

Инвеститорите изпитват вълнение, икономистите наблюдават ситуацията, бизнесът вече въвежда системи и технологии на база блокчейн. Броят на биткойните в обръщение, или с други думи тези които са изкопани възлиза на 16505075бр. По данни на coin marketCap. Финансовият свят е разделен – едни подкрепят блокчей инфраструктурата, като тези които търгуват с виртуални активи и инвестират в […]

Прекратяване на трудов договор на основание чл.331 от КТ

чл.331 ал.1 от КТ Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работника или служителя не се произнесе писмено по предложението в 7 дневен срок, се смята за отхвърлено. чл.331 ал.2 от КТ Ако работника или служителя приеме предложението по ал.1, работодателят му дължи обезщетение […]

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Минималният месечен осигурителен доход за самоусигуряващите се лица е 510 лв. Минималният месечен осигурителен доход за земеделски производител е 350лв, Минималният осигурителен доход е 2600лв Минималната работна заплата е 510лв. За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 255лв. Работодателят заплаща здравна осигурителна вноска, за временна нетрудоспособност, бременност и раждане върху […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg