© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Новини

ДЪРЖАВНА ПОДКРЕПА С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА

Право на подкрепа от държавата ще имат само фирми, които са преустановили работа на най-малко 50% от списъчния състав на персонала към датата на издаване на заповедта за прекратяване, спиране на цялата дейност или част от дейноста поради наложеното извънредно положение. От фонд „БЕЗРАБОТИЦА” ще се изплащат 60% от възнагражденията , а останалите 40% от […]

Промени в Кодекс на труда, във връзка с Извънредно положение

Във §4 от ПЗР на ЗМИДВИП са създадени следните нови разпоредби, които влизат във сила от 13.03.2020г в Кодекса на труда: Чл.120Б ал.1 Работодателят може при обявяване извънредно положение да възлага  работа на работник или служител, без негово съгласие да извършва временно надомна работа или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото […]

Нови срокове във връзка с извънредно положение

Декларация по Чл.92 ЗКПО – срок до 30.06.2020г. Авансови вноски: При подаване на декларация до 15,04,2020г изменения на авансовия данък може да се прави само по чл.88 от ЗКПО. При неподадена декларация тя трябва да се подаде до 15,04,2020 само за часта в нея в която се декларират авансовите вноски. Корекция на авансовите вноски по […]

СУПТО задължения и срокове. Бензиностанции, електронни магазини

В  предишни статии изяснихме какво е СУПТО и съгласно кои наредби и закони трябва да го имаме. Сега ще си изясним следните параметри. Кой трябва да въведе системата СУПТО? Трябва да анализираме няколко аспекта. Имате ли касов апарат? Имате ли продажби в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна карта или дебитна карта? Използвате […]

Изменения в закона за данъците върху доходите на физическите лица по ЗДДФЛ в сила от 01.01.2019година

Съгласно чл.38, ал.17 с окончателен данък от 10% се облага брутната сума за придобити парични и преметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Не се облага с окончателен данък съгласно чл.13, т.21 „Предметна печалба, чиято пазарна цена не надхвърля 100лв”. С окончателен данък се облага брутната сума […]

Наредба Н18 – СУПТО

Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС, „Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти” (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, изполван за обработка на информация за извършените продажби на стоки и услуги в търговските обекти, за които е налице задължение за издаване на касов […]

Очитане продажбите на течни горива съгласно Наредба № Н-18

Лицата използващи ЕСФП (Електронна Система с фискална памет) за течни горива, чрез средства за измерване на разхода, които към 31 юли 2019г. имат документи за придобиване (сключен договор с производител), вносител на ЕСФП от одобрен след 31 март 2019г. тип, както и изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисваните от тях обекти […]

Нов отдел на НАП за проверка спазването правилата на Наредба Н-18

Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС, „Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти” (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, изполван за обработка на информация за извършените продажби на стоки и услуги в търговските обекти, за които е налице задължение за издаване на касов […]

ОТПАДАТ КНИГИТЕ ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОТПАДАТ КНИГИТЕ ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ Във връзка с изменение на Наредба Н-18 от 02.07.2017г. , за фирмите използващи фискални устройства (касови апарати) за отчитане на продажбите на стоки / услуги в търговските обекти, отпада задължението за водене на книга за дневните финансови отчети, в които всеки ден се съхраняват дневните отчети на фискалните устройства. […]

Вътреобщностни придобивания – ВОП данъчно третиране и деклариране

Придобиването на стока на територията на страната от доставчик  регистриран за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС е „Вътреобщностно придобиване” и подлежи на деклариране и отчитане по смисъла на ЗДДС. Получателят на доставката /българска фирма/ регистрирана по ДДС издава протокол съгласно чл.117 от ЗДДС. Съгласно разпоредбите на чл.84 от ЗДДС, данъка по […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg