© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Новини

ОТПАДАТ КНИГИТЕ ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОТПАДАТ КНИГИТЕ ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ Във връзка с изменение на Наредба Н-18 от 02.07.2017г. , за фирмите използващи фискални устройства (касови апарати) за отчитане на продажбите на стоки / услуги в търговските обекти, отпада задължението за водене на книга за дневните финансови отчети, в които всеки ден се съхраняват дневните отчети на фискалните устройства. […]

Вътреобщностни придобивания – ВОП данъчно третиране и деклариране

Придобиването на стока на територията на страната от доставчик  регистриран за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС е „Вътреобщностно придобиване” и подлежи на деклариране и отчитане по смисъла на ЗДДС. Получателят на доставката /българска фирма/ регистрирана по ДДС издава протокол съгласно чл.117 от ЗДДС. Съгласно разпоредбите на чл.84 от ЗДДС, данъка по […]

Ваучери за храна – възможност за оптимизиране на разходите за заплати. Данъчно третиране и осчетоводяване

Ваучерите за храна са социална придобивка със специфичен данъчен статут. Нормативната уредба по използването на ваучерите за храна, тяхното счетоводно отчитане и данъчно третиране се съдържа в: – чл.204, 209 и 214 от ЗКПО – чл. 24, ал.2, т.1, „Е” от ЗДДФЛ – КСО Според параграф 1, т.36 от ДР на ЗКПО „Ваучери за храна” […]

Наредба Н18

  В тази Наредба се определят условията, реда и начина, за въвеждане, експлоатиране, регистрация, дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издаване от фискално устройство/ФУ/ и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИНСУТД/. Издаване на касови бележки от ФУ и ИНСУТД и задължителните реквизити които трябва да съдържат: Изисквания към търговски обекти. Изиксвания към софтуера […]

Полагат ли се командировъчни на собственици на фирми, самоосигуряващи се лица – шофьори за международен превоз?

Полагат ли се командировъчни на собственици на фирми, самоосигуряващи се лица – шофьори за международен превоз?     Съгласно разпоредбите на чл.2 ал.2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина се определя, че командировката в чужбина е изпращането на лице за извършване на конкретна служебна работа по нареждане на съответния командироващ орган. На […]

ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

Данни за Администратора: „Данни за контакт с „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА BSR“ : Местоположение: Държава: България Адрес: гр. София, ул. Проф.Христо Вакарелски №13А офис 2 Телефон: 02/8148180 Факс: 02/8148150 Ел. поща: office@bsr.bg Интернет страница: www.bsr.bg Данни за контакт с Отговорник по защита на данните: С нашият Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук: Ел. поща: office@bsr.bg […]

Наказуеми действия по Наказателния кодекс свързани с данъчното и счетоводното законодателство.

Наказателния кодекс на Република България определя като престъпления следните деяния които са свързани с подправяне или използване на неистински или преправен документ или документ с невярно съдържание: Получаване без правно основание от дееца на чуждо движимо имущество с намерение да го присвои, чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ. […]

Насоки за прилагане на Регламенс 2016/679 на Европейския парламент от 27.04.2016 относно защита на лични данни в сила от 25.05.2018г.

Защита на личните данни през 2018г. се урежда от Българския закон за защита на лични данни и Регламен за защита на личните данни 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимият вид защит. Същият цели защитата на интересите на физическите лица. Регламента влиза в сила от 25.05.2018г, приложението му […]

Отчитане на касовите бележки в реално време в НАП

С последните изменения и допълнения в ЗДДС и Закона за митниците, които регулират отчитането на продажбите са въведени нови изисквания, според които всеки касов апарат трябва да предава по изградена дистанционна връзка и данни от всяка касова бележка към сървърите на НАП. На касовата бележка, която се предоставя на клиента ще се отпечатва QR код. […]

Валути на бъдещето – криптовалути

Инвеститорите изпитват вълнение, икономистите наблюдават ситуацията, бизнесът вече въвежда системи и технологии на база блокчейн. Броят на биткойните в обръщение, или с други думи тези които са изкопани възлиза на 16505075бр. По данни на coin marketCap. Финансовият свят е разделен – едни подкрепят блокчей инфраструктурата, като тези които търгуват с виртуални активи и инвестират в […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg