© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Новини

Срокове за подаване на годишни данъчни декларации и плащане на дължимия данък

Във връзка с годишното приключване на финансовата 2022г., сроковете за подаване на годишните декларации и плащане на дължимите данъци са следните: Срокът за подаване на годишната декларация за 2022г. от физически лица е 02.05.2023г. Отнася се за тези лица, които имат доходи както следва: Трудови правоотношения; Граждански договори; Хонорари; Наеми и други доходи, облагаеми с […]

Данъчна амортизация

    Съгласно чл.55 от ЗКПО са определени категориите на амортизируемите активи. Категория I – масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия и съобщителни линии. Категория II – машини, производствено оборудване, апаратура. Категория III – транспортни средства, без автомобили, покрития на пътища и самолетни писти. Категория IV – компютри, периферни […]

Авансов данък по ЗКПО – 2023г.

На основание чл.84 от ЗКПО данъчно задължено лице, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година превишават 300 000 лв., са задължени да правят авансови вноски. Авансовите вноски са месечни и тримесечни. Не внасят авансови вноски: Данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби преди предходната година не превишават 300 000 лв.; Новоучредени данъчно задължени […]

Увеличение на необлагаемите социални разходи

Не се облагат с данък социалните разходи за 2022г. по чл. 204, ал. 1, т. 2 „б“ от ЗКПО в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице при условията по чл. 209, ал. 1, т. 1-3. При условие: Договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца […]

Прехвърляне на гориво от една бензиностанция в друга, собсвеност на една и съща фирма

Съгласно чл.118, ал. 10 по ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което се явява доставчик, респективно – получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в НАП данни за доставката и движението на доставките, респективно за получените количества течни горива, както и за промяната в тях. При търговците на горива е задължително въвеждането наЕСФП […]

Отчитане на документи по програми свързани със безвъзмезни помощи за преодоляване на кризата от COVID-19

По указания на ИСУН разходите които приемат са: оперативни фирмени разходи и режийни разходи. Ще се опитаме да опишем  характеристиките за всеки един вид от разходите. І. Оперативни разходи – имат краткосрочен характер и са необходими за ежедневното обезпечение на основните бизнес операции. Примери за оперативни разходи са: -наеми -заплати на персонал -комунални разходи / […]

Разходи Covid-19

НАП ще признава тестовете COVID – 19 за данъчни цели, за разход на фирмите. Трябва да са спазени изискванията за документална обоснованост и да бъдат представени първичен счетоводен документ по смисъла на закона за счетоводството. На основание на Кодекса на труда и закона за здравето, работодателите са задължени да осигурят безопасни и здравословни условия на […]

Намалена ставка на ДДС от 9% за доставка на книги

Съгласно чл.66, ал.2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 година се прилага намалена ставка 9%. В ДВ 55/19.06.2020г е обнародван Закон за изменение и допълниние на закона за данък добавена стойност (ЗИД на ЗДДС) касаещи прилагането на намалената ставка от 20% на 9%. Създадени са нови т.2, т.3, т.4 и т.5 на ал.2, чл. 66 […]

Мерки за избягване на обезщетение за безработица при съкрващаване на работници и служители

За да се намали тежестта на бюджета на фирмата относно трудови и осигурителни разходи, вариантите са: Неплатен отпуск – разрешава се от работодателя, само по писмено искане на работника. При неплатения отпуск Работодателя не дължи възнаграждение, а само здравна осигуровка. Работникът не получава заплата, но за сметка на това си запазва работното място и не […]

Условия за изплащане компесации на работодатели

  Съгласно постановление 55 от 30.03.2020г е указано кой и по какъв ред фирмите могат да участват за компенсации 60/40. Могат да се изплащат на работодатели, които със своя заповед на основание чл.120 В ал.1и 138 А ал.2, от КТ са преустановили работа(за тези членове сте уведомени в предходни писма, а също така може да […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg