© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg

Увеличение на необлагаемите социални разходи

Не се облагат с данък социалните разходи за 2022г. по чл. 204, ал. 1, т. 2 „б“ от ЗКПО в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице при условията по чл. 209, ал. 1, т. 1-3. При условие: Договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца […]

Прехвърляне на гориво от една бензиностанция в друга, собсвеност на една и съща фирма

Съгласно чл.118, ал. 10 по ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което се явява доставчик, респективно – получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в НАП данни за доставката и движението на доставките, респективно за получените количества течни горива, както и за промяната в тях. При търговците на горива е задължително въвеждането наЕСФП […]

Отчитане на документи по програми свързани със безвъзмезни помощи за преодоляване на кризата от COVID-19

По указания на ИСУН разходите които приемат са: оперативни фирмени разходи и режийни разходи. Ще се опитаме да опишем  характеристиките за всеки един вид от разходите. І. Оперативни разходи – имат краткосрочен характер и са необходими за ежедневното обезпечение на основните бизнес операции. Примери за оперативни разходи са: -наеми -заплати на персонал -комунални разходи / […]

Разходи Covid-19

НАП ще признава тестовете COVID – 19 за данъчни цели, за разход на фирмите. Трябва да са спазени изискванията за документална обоснованост и да бъдат представени първичен счетоводен документ по смисъла на закона за счетоводството. На основание на Кодекса на труда и закона за здравето, работодателите са задължени да осигурят безопасни и здравословни условия на […]

Намалена ставка на ДДС от 9% за доставка на книги

Съгласно чл.66, ал.2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 година се прилага намалена ставка 9%. В ДВ 55/19.06.2020г е обнародван Закон за изменение и допълниние на закона за данък добавена стойност (ЗИД на ЗДДС) касаещи прилагането на намалената ставка от 20% на 9%. Създадени са нови т.2, т.3, т.4 и т.5 на ал.2, чл. 66 […]

Мерки за избягване на обезщетение за безработица при съкрващаване на работници и служители

За да се намали тежестта на бюджета на фирмата относно трудови и осигурителни разходи, вариантите са: Неплатен отпуск – разрешава се от работодателя, само по писмено искане на работника. При неплатения отпуск Работодателя не дължи възнаграждение, а само здравна осигуровка. Работникът не получава заплата, но за сметка на това си запазва работното място и не […]

Условия за изплащане компесации на работодатели

  Съгласно постановление 55 от 30.03.2020г е указано кой и по какъв ред фирмите могат да участват за компенсации 60/40. Могат да се изплащат на работодатели, които със своя заповед на основание чл.120 В ал.1и 138 А ал.2, от КТ са преустановили работа(за тези членове сте уведомени в предходни писма, а също така може да […]

ДЪРЖАВНА ПОДКРЕПА С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА

Право на подкрепа от държавата ще имат само фирми, които са преустановили работа на най-малко 50% от списъчния състав на персонала към датата на издаване на заповедта за прекратяване, спиране на цялата дейност или част от дейноста поради наложеното извънредно положение. От фонд „БЕЗРАБОТИЦА” ще се изплащат 60% от възнагражденията , а останалите 40% от […]

Промени в Кодекс на труда, във връзка с Извънредно положение

Във §4 от ПЗР на ЗМИДВИП са създадени следните нови разпоредби, които влизат във сила от 13.03.2020г в Кодекса на труда: Чл.120Б ал.1 Работодателят може при обявяване извънредно положение да възлага  работа на работник или служител, без негово съгласие да извършва временно надомна работа или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото […]

Нови срокове във връзка с извънредно положение

Декларация по Чл.92 ЗКПО – срок до 30.06.2020г. Авансови вноски: При подаване на декларация до 15,04,2020г изменения на авансовия данък може да се прави само по чл.88 от ЗКПО. При неподадена декларация тя трябва да се подаде до 15,04,2020 само за часта в нея в която се декларират авансовите вноски. Корекция на авансовите вноски по […]

© Счетоводни услуги BSR | Телефон: 02/9620033 | Мобилен: 089/9844773 | Мобилен: 089/9844772 | Факс: 02/9628716 | office@bsr.bg