Written by bsradmin on 18.01.2019 in Новини

Придобиването на стока на територията на страната от доставчик  регистриран за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС е „Вътреобщностно придобиване” и подлежи на деклариране и отчитане по смисъла на ЗДДС.

Получателят на доставката /българска фирма/ регистрирана по ДДС издава протокол съгласно чл.117 от ЗДДС. Съгласно разпоредбите на чл.84 от ЗДДС, данъка по вътреобщностно придобиване изискуемо от лицето, което извършва придобиването /българската фирма/. Протоколът издаден от чл.117 от ЗДДС се включва в дневник продажби и дневник покупки.

В дневник покупки:

– Колона 13 – данъчна основа за ВОП. Некоректно е декларирането на данъчната основа при ВОП в колона 14, тъй като прилагането на чл.82, ал.2 -5 от ЗДДС касае получени доставки, различна от ВОП, при които ДДС е изискуемо от получателя.

Например: Придобиването на МПС до 5 места като ДМА, на което ДЗЛ няма право на данъчен кредит и е задължено да се начисли ДДС и да го внесе. В такива и подобни случаи при които ДДС е изискуемо от получателя, данъчната основа при ВОП е в колона 14 в дневник продажби „ДО на получени доставки по чл.82, ал.2-5 от ЗДДС”.

Недопустимо е приравняването на ВОП с доставките извършени на територията на страната, което на практика означава, че в колона 11 на дневник продажби не може да бъде отразена данъчната основа.

– Колона 15 – начислено ДДС за ВОП и за получени доставки по чл.82, ал.2-5 от ЗДДС.

За да упражни правото си на пълен данъчен кредит по осъществения ВОП, регистрираното по ЗДДС лице следва да включи същия протокол в дневник покупки, ако за това вътреобщностно придобиване е налице право на пълен данъчен кредит.

– Колона 10 – данъчна основа

– Колона 11 – ДДС с право на пълен данъчен кредит

Облагането с ДДС при вътреобщностни сделки е в страната на потребление на стоката, което означава, че получателя по доставката начислява данък по стандартната ставка в своята държава членка. Спазването на този механизъм за облагане изисква по ЗДДС лицето не само да си „самоначисли” ДДС, чрез издаване на протокол по чл.117 от ЗДДС, но и да включи този документ в дневник продажби в периода, в който данъка е станал изискуем.

Данъка при ВОП става изискуем на 15 ден на месеца, следващ месеца през който е възникнало данъчното събитие.

Ако фактура е издадена преди 15 ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, данъка става изискуем на датата на издаване на фактурата, но само в случайте когато фактурата касае осъществена вече ВОП, а не направено авансово плащане.

Регистрираното по ЗДДС лице е длъжно да отрази протокола по чл. 117 от ЗДДС по ВОП в дневник продажби за данъчния период, през който е издаден и дневник покупки най – късно на 12-ия данъчен период, следващ данъчния период на издаване на протокола.

Фактурата, издадена от чуждестранния контрагент на друга държава членка на ЕС, не съдържа размер на данъка и не следва да се отразява в отчетните регистри.

Коректното деклариране на ВОП не само да бъде отразен в определените за целта колони, но и вярно изписване на валиден идентификационен номер по ДДС на чуждестранния контрагент, както и отразяване на предмета на сделката.

При покупка на стоки от нерегистриран по ДДС доставчик от ЕС не представлява ВОП на стока по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС. Не се изисква да се отразява документа в дневник покупки и не се издава протокол за самоначисляване.

Фактури или известия, издадени от чуждестранни фирми, не се отразяват в дневниците, защото не са данъчни документи по българското законодателство.

Leave Comment